„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД произвежда ефективно и безопасно, с грижа за хората и околната среда

 

Дънди Прешъс Металс Челопеч е лидер в подпомагането на устойчив растеж и екологична отговорност. Прави повече от изискваното по закон, за да наложи оптимални екологични решения във всички свои производства.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ В НАХОДИЩЕ ЧЕЛОПЕЧ СА ПРИОРИТЕТ НА КОМПАНИЯТА

• Рудник „Челопеч“ е иновативна минна компания за производство на минерални концентрати

• Визията й е да бъде на световно ниво, като произвежда ефективно и надеждно, по безопасен начин, с грижа за хората и околната среда

• Ценностите на компанията – достойнство и уважение; постоянно усъвършенстване; екологична отговорност; здраве и безопасност; прозрачност; инвестиции в обществото, дават увереност за постигане на амбициозни цели. Хората, работещи в Дънди Прешъс Металс Челопеч са двигателят на успеха.

ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ ЕАД

Компания за добив и преработка на медно-златни руди от находище „Челопеч“

Годишен добив и преработка

2003 550 000 т

2006 920 000 т

2011 1 353 000 т

2012 1 813 633 т

Директно заети служители 988

Инвестиционна програма 631 млн.лв.

Инвестиции в местните общини 12 млн.лв.

Инвестиции в околната среда 17.4 млн.лв.

• През 2003 г. „Дънди Прешъс Металс“ Инк. придобива активите на минния комплекс и инвестира в развитието на производството

• В момента предприятието произвежда меден концентрат (около 120 000 унции злато и 19 000 тона мед годишно) с високо съдържание на арсен; концентратът е със съдържание около 16.5% мед и около 30 g/t злато

• Считано от придобиването на активите, растежът на производството се изразява в повишаване на годишния добив от 550 000 т до 2 000 000 т годишно

• Произведеният концентрат се преработва в металургичното предприятие Дънди Прешъс Металс Цумеб, Намибия

• Срокът за експлоатация на находището, на база текущо състояние на запасите, е до 2023 г.

ЕКОЛОГИЧНА ОТГОВОРНОСТ

ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Модернизация на инфраструктурата и съоръженията за постигане на устойчив добив от 2 млн. тона руда годишно, чрез:

• Изграждане на подземен трошачен комплекс и система за транспорт на рудата

• Модернизация на вентилационната система

• Модернизация на Обогатителната фабрика – ПАМ, допълнителни флотационни клетки, високоефективни сгъстители

• Изграждане на цех за подготовка на пастово запълнение и свързаната с него подземна система

• Табан за временно съхранение на руда и система за захранване на обогатителната фабрика

ЗЕМНИ НЕДРА И ЛАНДШАФТ

• 40 % намаление на количеството флотационен отпадък към хвостохранилището

• Оползотворяване на всички стерилни скални маси за запълнение

• Предотвратяване образуването на повърхностни пропадания

• Предотвратяване образуването на насипища от стерилни скални маси на повърхността

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

• Намаляване количеството използвана електроенергия с повече от 25 % за тон преработена руда

• Намаляване количеството свежи води за производствени нужди с над 50 %

• Намаляване количеството на използваните горива при извоз на меден концентрат с над 50 %

• Намаляване количеството на използваните горива при извоз на руда с 70 % на тон руда

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

• Намаляване на емисиите, генерирани от двигателите на подземното оборудване, с близо 70 % на тон руда

• Намаляване емисиите от прах с около 61 тона годишно

• Намаляване на прахо-газовите емисии от транспорта на меден концентрат с близо 65%

• Високо ефективна вентилация в съответствие с нормите за допустими емисии за прах и газове

ШУМ

• Общо намаление на шума с около 3 dBA (спиране дейността на цехове Едро трошене и Средно и ситно трошене)

КЛИМАТ

• 30% намаление на общото количество генерирани емисии от парникови газове на тон преработена руда в сравнение с 2009 година (преди стартиране на проектите)

• Намаляване на въглеродния отпечатък вследствие използването на горива с повече от 50 % на тон руда

• Намаляване с близо 20 % количеството на използвания цимент и въглеродния отпечатък

ВОДИ

• Постигане на нулево заустване от хвостохранилището в околната среда.

• Предотвратяване инфилтрацията на води, която би могла да е в резултат от повърхностните пропадания.

• Опазване на повърхностните и подземните води от евентуална инфилтрация през стените на хвостохранилището. • Управление на риска от замърсяване чрез полагане на изолиращ глинест слой под табана за руда и изграждане на закрит хвостопровод с двойна обваловка.

ПОЧВИ

• Защитна бариера за предпазване на прилежащите терени от сухо отлагане на отпадъчните газове при ВШ Север. • Предпазване от ерозия и укрепване на откосите и бермите на основната стена на хвостохранилището. • Облагородяване на площите в близост до ж.п. гара Златица.

• Предотвратяване инфилтрацията на води, която би могла да е в резултат от повърхностните пропадания и от табана за руда.

ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА

ПОЧВИТЕ

Средногорието – традиционно минен район

• Разкрития на минерализирани участъци, съдържащи рудни минeрали – наличие на естествено фонови по-високи концентрации на елементи (метали) в почвите в района.

• Дългогодишна експлоатация преди въвеждане на екологичните стандарти и норми в страната

• Мащабни мероприятия по опазване и възстановяване на почвите.

МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ

• Осигуряване съответствие с националното, европейско законодателство и най-добрите световни практики.

• Рекултивация и възстановяване на нарушени терени от минала минна дейност – над 200 дка, залесени с над 10 растителни вида и над 150 000 фиданки.

• Съхранение на хумусния слой за рекултивационни мероприятия

БЕЗОПАСНОСТ 

Здравето и безопасността на служители и на местните общности са от първостепенно значение за компанията, за да може да осъществява дейностите си. Не може да се прави компромис с безопасността.

Нулева толерантност означава: Да не се допуска небезопасно поведение!

ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ И СИГУРНОСТ

Оценка на риска на годишна база и/или при промяна условията на работното място. Измерване на параметрите на работната среда. Програма с мерки за намаляване на риска. Годишни профилактични медицински прегледи. Спорт – Фитнес център „Хармония“. Намаляване процента несъответствие на параметрите на работната среда спрямо законовите норми. Стабилно здравословно състояние на работещите в дружеството, вкл. намаляване брой сърдечно-съдови заболявания и неврити на слуховия нерв. Без регистрирани професионални заболявания.

Добави коментар