В община Мирково бяха приети стратегически общински документи

На 27 август се състоя 38-то редовно заседание на ОбС – Мирково, в присъствието на 11 общински съветника. Присъсва кметът на община Мирково Цветанка Йотина и кметските наместници на прилежащите села.

Предварително обявеният дневен ред включваше 13 точки. Председателят на ОбС инж. Петър Мутафов предложи към дневния ред да бъде включена докладна, свързана с писмо от група животновъди, което бе прието единодушно.

Петър Грохчев предложи точки 6, 9 и 10 от дневния ред за бъдат разгледани на следващо заседание, тъй като има несъответствие в данните между докладната записка и актовете за общинска собственост /за отдаване под наем на имоти в Мирково и Каменица/. Предложението не бе прието.

По предложение на председателя на ОбС инж. Петър Мутафов, точките 3, 4 и 5, свързани с приемането на „Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Мирково“, „Общински план за развитие на община Мирково за периода 2014-2020″ и „Интегриран план за обновяване на населените места в община Мирково за периода 2014-2020″, бяха изтеглени за разглеждане първи, пред вид присъствието на част от екипа, който е изготвил трите документа. 

Филип Анастасов – представител на екип, изработил документите направи кратко представяне на техните съдържания. Те са стратегически за община Мирково и очертават визията на общината за следващите 7 години. Общинският план за развитие ще даде възможност на общината през следващия програмен период да кандидатства за всички европейски програми. В него са включени всички добри идеи от публичното му обсъждане. Те са напълно реализуеми и в момента, в който се отворят програмите, общината ще има възможността да се възползва от тях. В Интегрирания план за обновяване на населените места има залегнали Зони за въздействие – със социални, административни функции, с промишлена зона, където би могло да се развива бизнес. Всичко това ще даде възможност за привличане на потенциални инвеститори. В третия документ са залегнали добри практики и конкретни методи и правила, за да бъде оптимизирана работата в общинската администрация и да бъде завишен контролът.

И трите стратегически документа за община Мирково бяха приети с пълно мнозинство.

Приети бяха и докладните записки на кмета на общината, относно отдаване под наем на публична и частна общинска собственост, а именно: зъболекарски кабинет в Здравен дом – с. Буново, два павилиона на кооперативен пазар в с. Мирково, продажба на недвижим имот с построената върху него сграда – училище в с. Каменица, продажба на недвижим имот с двуетажна сграда в с. Смолско, продажба на недвижим имот, с двуетажна стопанска сграда в с. Буново, продажба на недвижим имот с навес и недвижим имот с двуетажна сграда /бикарник/ в м. „Кофата“ – с. Мирково, сключване на договор за замяна на придаваеми и отнемани части от улица в Каменица. 

Разгледано бе писмото на група животновъди от Мирково, които настояват общината да закупи препарат, с който да бъдат третирани животните срещу болестта „Син език“. Общинските съветници единодушно решиха да бъде закупено достатъчно количество препарат, с който да бъдат третирани животните от цялата община, като преди това кметските наместници да дадат сведения за съответната им бройка.

Добави коментар