В община Златица бе приет бюджет 2014 година

На 13 февруари ОбС проведе 41-то редовно заседание. В него взеха участие 10 общински съветници. Отсъстваха К. Медарова, Ц. Варгелова и М. Илиева. В дневния ред бяха включени за разглеждане 8 точки.

ОбС прие Програмата за общинската собственост

Съветниците разгледаха програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2014 г. Според някои съветници тя би трябвало да бъде приета поне в края на миналата година, тъй като в нея са отразени приходите и разходите, които са компонент на общинския бюджет. Според кмета на общината това не е фатално – Програмата може постоянно да се допълва през годината. Ето защо почти на всяка сесия се предлагат допълнения или изменения.

Очаква се общо приходите да бъдат 654 хил. лв., от които 603 хил. лв. от общинската гора, 40 хил. лв. от продажба на общински апартаменти, 45 хил. лв. от наеми, 10 хил. лв. от продажба на имоти. Разходите са 251 070 лв., от които 247 870 лв. са за нуждите на ОЗ „Гора“.

В програмата са описани имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажбата, за придобиване и разпореждане. Отново не се предвижда придобиването на останалата част от общинската сграда, собственост на ПК „Златица’91“.

ОбС утвърди план-сметките по чистотата

С 9 гласа „За“ ОбС одобри план-сметките за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването през 2013 г. Приходите са 1 313 993 лв., от които 1 001 727 лв. са преходен остатък от 2012 г. Този остатък се влачи години наред още от мандата на Н. Каменова. Реалните приходи са 440 050 лв., като 48 309 лв. са от физическите лица и 391 741 лв. от предприятията.

Разходите са 857 524 и остатък 456 469 лв. От планираните 320 хил. лв. за осигуряване на съдове и ДМА са изразходвани 197 732 лв. За събиране и извозване на отпадъците са изразходвани 296 413 лв., или 33 587 лв. над планирането. Само 39 607 лв. са похарчени за поддържане, проектиране, изграждане, поддръжка на депото за ТБО от общо планирани 230 хил. лв. За чистене на улиците са дадени 323 772 лв., срещу планирани 752 477 лв.

За новата бюджетна година се предвиждат приходи в размер на 922 547 лв., в които влиза остатъкът от 2013 г., 36 800 лв. от физически лица, 403 200 лв. от предприятията и др. Разходите са също 922 547 лв., от които за събиране и извозване на отпадъците – 250 хил. лв.; за почистване на улиците 262 547 лв.; за проучване, поддръжка, закриване на депата – 250 хил. лв. За тази година има нова точка в плана, за осигуряване на ДМА на стойност 160 хил. лв. Не бе даден точен отговор какво ще се купува.

През септември 2014 г. приключва 15-годишната концесия на фирма „Любекс“ ЕООД. След нея следва да има нова концесия, или друга форма на събиране и извозване на отпадъците. Още преди 2 години управителят на фирмата предложи на ОбС да се продължи с 5 години концесията. Част от съветниците се обединиха от идеята този проблем да бъде решен от бъдещия кмет и ОбС, предвид обстоятелството, че остава само една година до следващите местни избори. В края на минлата година на заседание на ОбС бе подложено на гласуване срокът на концесията да се удължи с 2 год. Гласуваха 7 общински съветници, колкото са необходими за влизане в сила на решението. Но тогава водещият заседанието Тома Найденов без да съобщи колко са гласувалите „За“, „против“ и „въздържали се“, обяви че предложението не се приема. За тези нарушения е уведомен областният управител.

Сега се предлага допълнителна структура „Чистота“ в състав от 9 души. Това ще бъде бъдещата общинска фирма „Чистота“. Тодор Чомпалов попита кога и къде е взето това решение, без да се даде какъвто и да е икономически резчет, но не получи отговор. 

Приходите бяха приети от 9 общински съветници.

Актуализиран бе списъкът на капиталовите разходи

Според докладна записка на кмета на общината съществуват условия, които налагат разместване на капиталовата субсидя по обекти и целеви трансфери за превози за 2013 г. Общият размер на разместванията на целевата капиталова субсидия и трансфери е 17 663 лв.

Отчетени са 12 хил. за ремонт на физкултурния салон, 57 469 лв. за ЖС и БКС, от които 11 819 лв. за благоустрояване на тротоарите на площада, 9 955 лв. за ремонт на параклиса, 8 070 лв. за ограждане на вододойната зона в Петрич. За ремонт на пътищата са дадени 36 200 лв., за ремонт на паметника на площада в Златица – 17 599 лв. За ученическия автобус е закупен климатик за 9 960 лв. За придобиване на ДМА за дейности чистота – 197 732 лв. Всичко капиталовите разходи са 430 595 лв., от които 85 500 лв. – държавни.

ОбС одобри структурата на общинската администрация

С 9 гласа „За“ и 1 „въздържал се“ на Т. Чомпалов съветниците одобриха предложената от кмета структура на общинската администрация. Общата численост е 34 души. Има длъжности с гръмки имена, като например „старши експерт – канцелария на кмета“. Общо в държавни дейности – 15.5 бр. В местните дейности по бюджета на общината ще бъдат заети 69 души, от които 12.5 бр. в социалния патронаж, в екология и чистота -19.5 бр. в т.ч. 10 работници по чистотата; в ОЗ „Чистота“ – 8 души; в ОЗ „Гора“ – 7 души.

Общо работещите в общината са 118.5 бр., зад които стоят 124 живи хора. 

ОбС прие бюджета за 2014 г. В докладната записка кметът на общината се казва, че: „целта при разработването му е да се създадат благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на гражданите…“ Основната линия в него е осигуряване на условия и ресурси за изпълнение и отчитане на всички проекти, стартирали през последните години. Стана ясно, че се предвижда създаване на общинско звено „Чистота“, с което се прекратява даването на концесия на тази дейност, без да има за това изрично решение на ОбС. Не е изготвен икономически анализ с какво новото звено ще бъде по-добро от концесията, след като в национален мащаб се доказа, че концесията за общините е по-добра.

Общият размер на бюджета е 4 742 322 лв., от които държавни дейности – 1 887 933 лв. и местни дейности – 2 854 389 лв. Предвижда се общо данъчните приходи да достигнат 645 хил. лв., от които 540 хил. лв. – данък недвижими имоти; 74 хил. лв. – данък превозни средства и др. Приходите от собственост – 650 хил. лв., общински такси – 681 хил. лв., продажба на общинско имущество – 73 хил. лв., приходи от концесии – 210 хил. лв.; обща изравнителна субсидия – 257 800 лв., целева субсидия за капиталови разходи – 102 300 лв., преходен остатък местни дейности – 456 469 лв. и др.

От предвидените разходи за държавни дейности за заплати ще бъдат дадени 1 115 660 лв., социални осигуровки – 260 959 лв., издръжка 271 646 лв. В разходите за местни дейности 372 600 лв. са предвидени за заплати, 74 230 лв. за социални осигуровки, 72 500 лв. за възнаграждения. За издръжка – 1 573 969 лв., от които 117 хил. лв. за храна, 172 780 лв. за материали, 239 400 лв. за вода, ел. енергия и горива, 754 379 за външни услуги, 129 600 лв. за текущ ремонт, СБКО – 10 680 лв., съдебни обезщетения – 89 100 лв., помощи 45 хил. лв., основен ремонт на ДМА – 146 230 лв., придобиване на ДМА – 488 055 лв.

От поименния списък на капиталовите разходи е видно, че за ремонт на улиците в Златица ще се изразходват 50 хил. лв. – сума няколко пъти по-малка от реално необходимата, за пътя до махала Бодят – 43 400 лв., за ремонт на паянтовата сграда на Ветеринарната лечебница се заделят цели 50 хил. лв. За довършителни дейности на депото за ТБО – 250 хил. лв.; за придобиване на ДМА за новото звено „Чистота“ – 160 хил. лв., за ремонт на коритото на р. Кору дере – 37 хил. лв.

За текущи ремонти от местни дейности са предвидени 129 600 лв., от които 30 хил. лв за маркировки и табели, 20 хил. лв. за изографисване на параклиса „Св. Кирик и Юлита“; 10 хил. лв. за ОДЗ; 15 хил. лв. за довършване ремонта на хижа „Св. плаз“ – крайно недостатъчни; 10 хил. лв. за горски пътища; 12 хил. лв. за бедствия и аварии; 5 хил. лв. за ремонт на обреден дом в Петрич, 5 000 лв. – ремонт на стая в ЦДГ; 10 хил. лв. – реконструкция на отоплителна система в общината. 

И тази година не се предвижда нищо за закупуване на останалата част от сградата на общината, която е собственост на ПК „Златица’91“. Нещата се прехвърлят на следващия кмет и ОбС. Не е трудно да се изчисли, че общината е дала повече пари за наем, отколкото струва частта от сградата.

Очаква се ОЗ „Гора“ да донесе 603 хил. лв. приходи, а разходите – 493 310 лв. Крайният финансов резултат за 2014 г. ще бъде едва 31 516 лв.

Общината поема част от разходите на 42 пътуващи лица, работещи в общината и живеещи в други населени места, от които 23 общински служители, 4 от ОДЗ, 4 от ЦДГ, 11 учители.

За спортен клуб „Ст. Николов“ се отпускат 8 хил. лв.; за организирани от общината спортни мероприятия – 17 хил. лв., от които 10 хил. лв. за 64-та Колоездачна обиколна на България. За културните мероприятия през годината – 31 хил. лв., като златишкото читалище ще разполага с 3 270 лв. от тази сума.

За представителни цели на кмета – 6 000 лв., за новородено дете, родителите жители на общината ще получават 300 лв., без ограничение кое по ред е бебето.

До очаквани големи дебати по този важен за общината проблем не се стигна. Изказаха се малко на брой съветници и граждани. За предложението гласуваха 7 общински съветници – 4 от БСП и 3 от групата на Атанас Петров, въздържаха се Ст. Генов и Димитър Харалампиев и „против“ – Т. Чомпалов.

В изказването си председателят на читалище Петър Белишки каза, че читалищата в общината са композирани в „девета глуха линия“, субсидията ще стигне до септември. Той сподели, че се чувства неудобно от начина по който се приема бюджета. През изминалата година читалището е изразходвало само 6 хил. лв. от предвидени 31 хил. лв., а останалата част от мероприятията се провеждат от общината. За тази година парите са същите – от 39 мероприятия само 11, и то маловажни, ще се провеждат от читалището, което според него е изземване на функциите на културната институция. 

Тодор Чомпалов каза, че бюджета се приема, без да се вземат пред вид предложенията, дадени от гражданите и съветниците по време на обществените обсъждания и на заседанията на Постоянните комисии. Дори с един лев не бе променено нито едно перо и параграф. Нововъзстановеното туристическо дружество „Свещи плаз“ няма да може да разчита на предварително поисканата по официален път сума, по отношение на селата повече средства са заделени Петрич, което село е с 35 души по-малко от Църквище. За абонамент за вестници и закупуване на книги за библиотеката са заделени едва 1 000 лв., като абонаментът на един всекидневник е над 300 лв.

Решенията на ОбС вече няма да се публикуват в местната преса, а ще ги има публикувани в сайта на общината. По този повод Георги Острев изрази своето несъгласие попита колко хора от общината и особено възрастните от селата имат компютри и боравят с интернет?

При гласуването бюджета беше подкрепен с гласовете на 8 общински съветници: Георги Бояджиев, Тома Найденов, Стефан Попов, Стоянка Балова, Стоян Генов, Атанас Петров, Асен Згуровски и Александър Самарджиев. Против гласува Тодор Чомпалов, а Димитър Харалампиев се въздържа.

Тодор Чомпалов

Добави коментар