В Златица – диктатура на тълпата!

ОбС допусна три нарушения на закона при гласуване

Общинският съветник Асен Згуровски подаде оставка

На 30 март ОбС – Златица проведе редовно заседание. Още от ранния следобед група граждани на Златица известна с постоянното си присъствие на сесиите, пресконференциите и протестите, започна да се събира пред общината, за да изработва сценария за действие. Групата граждани, която с поведението си се превърна в тълпа, направи всичко възможно да пречи на нормалното протичане на заседанието. Залата се изпълни с оглушителни викове, обиди, закани и възгласи „Оставка“.
На мнозина изби пяна по устата. Неуморната Злата Георгиева крещеше неистово, а Станка Харалампиева изпадна и този път в делириум, като изкара от обора цял арсенал епитети, с които надари общинските съветници.

В първоначалния дневен ред бяха предвидени 9 точки, но при обсъждането му отпаднаха три точки. Беше отложено разглеждането на писмо от РИОСВ от 23.01.2009 г. за създаване на регионално сдружение, или споразумение между 7-те общини за дозавършване на новото сметище и бъдещата му експлоатация. Причината за отлагането е липсата на становище на кмета. И на тази сесия Нонка Каменова не присъства. На последната среща на кметовете на общини и председателите на ОбС от района проведена на 14 март, неприсъстващата кмет на община Златица бе изпратила писмо, в което тя пише, че съществуващото от 10 години дружество между Пирдоп, Златица и Челопеч е достатъчно и може да продължи дейността си. Нека не се забравя, че в началото на мандата си Нонка Каменова не зачете двете общини и самоволно и едностранно направи така, че днес да няма ново депо за отпадъци.
Не се обсъди и наредбата за стопанисване, управление и предоставяне на общински пасища и мери, поради не постъпило писмено становище на общинската администрация. Отново постъпилата жалба от Радка Узунова не беше разгледана. Няма никакво становище от ОбА, след поискано такова от постоянната комисия.
В проекта за дневен ред не бе включено обсъждането на проблема с общинската охрана, неизпълнението програмата за безстопанствeните кучета и движението на тежки камиони с концентрат до ж.п. гарата. Кметът на общината не е благоволила да даде необходимите становища.
В обстановка на невъзможност да се работи спокойно и ползотворно, на основание чл. 28, ал.1 от ЗМСМА Петър Белишки предложи заседанието да бъде закрито, което взриви фанатичните фенове на Нонка Каменова. Проведе се гласуване, при което от 10 съветници за закрито заседание гласуваха 6 общински съветници, „против“ – 1 и „въздържали“ – 3.
Необяснимо защо председателят на ОбС Сашка Кърпарова, след като повече от половината съветници гласуваха за закрито събрание, не отстрани от залата кряскащата тълпа. След приключване на погрешната процедура, в залата пристигна общинският съветник Петрана Широкова. По свое усмотрение Сашка Кърпарова отново предложи на гласуване предложението за закрито заседание. От 11 общински съветници за закрито заседание гласуваха 6, „против“ – / П.Чолакова и П.Широкова/ и „въздържали се“ – 3 /Н. Додеков, А.Згуровски и Т. Найденов/. И при второто гласуване повечето от половината гласове бяха за закрито заседание, но то остана открито. С това бе нарушен чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА. Окрилената от това развитие на нещата, тълпата с основен говорител Стоян Шиеков поиска всеки от присъстващите граждани да има право да се изказва по всички въпроси от дневния ред. П.Широкова предложи да се даде на гражданите възможност да се изказват по 5 минути. Предложението се прие с 8 гласа“За“ и 1 глас „против“ /Т.Чомпалов/. Нищо чудно както е тръгнало на следващото заседание тълпата да поиска да гласува вместо общинските съветници. Преди това гласуване общинският съветник Пламен Петров се опита да помоли кряскащите да млъкнат и да дадат възможност на съветниците да заседават спокойно. И той беше „награден“ с викове, поради което напусна сесията. Малко по-късно напусна възмутена и д-р Маргарита Йорданова.
По първа точка ОбС разгледа докладна записка на кмета на общината, докладване от Бояна Гечева, относно предоставяне на Дом за медико-социални грижи за деца право за безвъзмездно ползване на сградата и терена от 15 дка., поради изтекъл срок. Основанието, което кметът на общината предлага за да се вземе решение е чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА който гласи: „ ОбС одобрява общата численост и структура на ОбА в общината и кметството…“, което няма нищо общо с „Дом Майка и дете“. Това говори за нехайство и некомпетентност от страна на новоназначената за специалист по общинската собственост. Наложи се председателят на ОбС от движение да формулира необходимото основание, съгласно чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за общинската собственост и Акт № 18 за общинска собственост. С гласовете на 10 съветници се реши предоставянето да бъде за срок от 3 години.
По втора точка, на основание чл. 27, ал.6 председателят на ОбС прочете отчета за дейността на съвета и неговите комисии /публикуваме го отделно/. Нейният глас бе заглушаван от викащите, когато тя съобщаваше данни за голям брой неизпълнени от кмета решения и нарушения на законите. Асен Згуровски призова кряскащите да спазват благоприличие, но не успя. Последва четвърт час почивка, като споровете се пренесоха отвън пред сградата. Отчетът бе приет с 8 гласа „за“ и 1 „против“ /Петя Чолакова/.
Трета точка бе определена за утвърждаване от ОбС на разходите за командировка, направени от кмета на общината. В наредбата за командировките е указано, че кметът на общината е длъжен на всеки три месеца да представя на ОбС отчет. Такъв досега Нонка Каменова не е представяла, с изключение на един – за периода 1.10 – 1. 12. 2008 г. на стойност 70 лв., който бе приет със 7 гласа „за“ и 2 „въздържали се“. Председателят на ОбС прочете постановление на Районна прокуратура, според което кметът на общината следва да възстанови 725 лв., които е изразходвала при пътуването си до Италия и 613 лв. за командировки в страната. За Италия не е спазена Наредбата за служебните командировки, според която единствено председателят на ОбС и никой друг може да командирова кмета в чужбина. В изказванията си съветниците А.Згуровски, П.Белишки, Н.Додеков, Т. Чомпалов и др. посочиха, че кметът е нарушил закона, неправилно са изразходвани общински средства, не се зачита ОбС и следва сумите да бъдат възстановени. За възстановяване на средствата гласуваха 6 съветници и 3 се въздържаха.
Отново председателят на ОбС наруши ЗМСМА, в частта му на чл. 27, ал. 3 и 4, като обяви, че решение няма. Според нея се изисквали две трети от гласовете, което не е вярно. Следователно решението е законно и е взето без нарушение на ЗМСМА.
По пета точка с 8 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ /П.Чолакова/ бе приет календарният план за културни и спортни празници и мероприятия в общината през 2009 г. Същият е професионално разработен и за неговото изпълнение е необходимо пълно единодействие между ОбС, ОбА и читалището. Спор предизвика кога да бъде празникът на Златица. Надделя мнението на 28 май /четвъртък/ по традиция да се отбележи храмовият празник Спасовден, а на 31 май /неделя/ да бъде Денят на Златица.
От 9 години, най-вече по политически причини обществеността в Златица е разделена къде трябва да бъде поставен бюст-паметникът на Вълко Червенков, който се намира в частен имот. Едни го пращат в градинката, други в „Пещерата“ трети зад шадравана и т.н. По този повод на 14.10.2008 г. ОбС избра временна комисия от 17 души за избор на място. На 29.01.2009 г., след като обходи предложените места, комисията излезе с предложение ОбС да одобри място за поставяне на бюста – алеята до борчетата пред общинската сграда. На заседанието на временната комисия кметът Нонка Каменова не присъства и не даде становище. Този бюст се поставя в памет не на генералния секретар на ЦК на БКП, а на министър-председателя на България през периода 1950 – 1956 г. Вълко Червенков, роден на 6 септември 1900 г. в гр. Златица. Със 7 гласа „за“, 1 „против“ и 1 „въздържал се“ ОбС одобри предложението на комисията.
В последната точка отново бе дискутиран проблемът с необходимостта от превеждане на организацията на движението в Златица, в съответствие с настъпилите изменения. С решение № 134 на ОбС бе създадена временна комисия. Проведени са срещи с всички държавни органи. Необходимо е изготвянето от общината на проект и съгласуването му с МВР. ОбС с 9 гласа „за“ възложи на кмета на общината да се изработи проект за промяна на движението в общината.
След приключване на дневния ред, думата за изказване поиска общинският съветник от ГЕРБ Асен Згуровски. На основание чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА той обяви своята оставка. / експозето му поместваме отделно /.
Общинските съветници посрещнаха смутени и изненадани оставката му, защото ги напуска един почтен съгражданин, уважаван и достоен човек. Тълпата не скри тържествуването си и го изпрати с ръкопляскане.

 

Добави коментар