Ще продължим да инвестираме в устойчивото развитие на „Елаците-Мед“ АД

Dragomir Draganov• Инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на „Елаците-Мед“ АД 
пред в. Камбана

Инж. Драгомир Драганов е изпълнителен директор на „Елаците-Мед“ АД от 2015 г. Той е магистър инженер по геология и проучване на полезни изкопаеми от Минно-геоложкия университет, София.

Професионалният му път в „Елаците-Мед“ АД включва различни позиции: геолог, началник производствено-технически отдел, заместник-директор по производството и директор на Рудодобивен комплекс „Елаците“ (1982-2008 г.). През 2009 г. е  директор „Природни ресурси и концесии“ на Геотехмин ООД. В периода  2009 – 2015 г. е генерален директор „Производство и околна среда“ на „Елаците-Мед“ АД.

Работи в минната индустрия повече от 30  години, от които 4 в сферата на търсенето и проучването на метални полезни изкопаеми. Има опит във всички аспекти на оценка на ресурсите и запасите от метални полезни изкопаеми, предпроектни проучвания, проектиране на минните работи в открити рудници и оценка на икономическия риск.

Инж. Драганов има доказани управленски умения  в дейността по добив и първична преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от открити рудници, както и в управлението на цялостния производствен процес.

– Инж. Драганов, Вие работите в сферата на минната индустрия вече 35 години и по-конкретно – в „Елаците-Мед” АД. От позицията Ви на изпълнителен директор на това дружество как оценявате предизвикателството да продължите бъдещото му развитие? Какво за Вас са „Елаците”?

– Моите пътища – жизнен и професионален – са преплетени с „Елаците-Мед“ и група ГЕОТЕХМИН. Да ръководя дружеството е голяма отговорност, защото то е структуроопределящо не само за икономиката на региона, но и за страната. Отговорност е и фактът, че „Елаците-Мед“ АД дава препитание на голяма част от хората в Етрополе и Средногорието и това е важно за техния стандарт на живот. Затова моите усилия ще бъдат да продължим да инвестираме в дейности за гарантиране на устойчивото развитие на дружеството и изпълнение на програмите, свързани с опазване на околната среда.

– Ако трябва да направите своеобразна равносметка, какво се промени в двата комплекса на „Елаците“ през тези години?

– Промените в технологично отношение започнаха в средата на 90-те години на миналия век, но в най-голям мащаб те бяха реализирани след приватизацията на дружеството.

Elatsite-Med

– Какви инвестиции и производствени новости има в предприятието през последните две години и как допринасят те за производствените резултати?

– През годините нашите усилия са насочени към разработване на варианти за осигуряване на дългосрочна работа на компанията и за подобряване на финансовите и техническите параметри на добива и преработката на руда. Изминалата година не е изключение. В Рудодобивен комплекс „Елаците“ успешно се реализира внедряването на нова диспечерска система Dispatch®  за управление на минните процеси и по-точното им планиране. Това е съвременен подход за управление на минната дейност. Чрез нея се постига по-точно изпълнение на планираните параметри, намаляват се разходите и се повишава производствения капацитет на технологичното оборудване. С внедряването на частта от системата за високоточно позициониране ProVision® успешно се контролират разположението и движението на машините, правилното и точно изземване на откривка и руда, както и прецизността на сондажните работи.

Миналата година подменихме и гумено-транспортната лента, по която се извършва транспортирането на рудата в тунела, свързващ територията на Рудодобивен с Обогатителен комплекс. Смяната на лентата с обща дължина 13 500 метра се извършва за четвърти път от началото на експлоатацията на находището и за втори път след приватизацията на „Елаците“.

Komandna_zala_SST

В продължение на процеса на модернизация на Цех „Средно и ситно трошене“ беше извършена цялостна реконструкция на части електро и КИПиА на електростатичен филтър № 1. С тази инвестиция осигурихме висока надеждност на работа на съоръжението, намалихме разхода на електроенергия и гарантирахме в максимална степен здравословните и безопасни условия на труд на работното място. Това са няколко значими проекта, малка част от инвестиционната програма на дружеството.

– Не без значение са инвестициите в човешкия ресурс и квалификацията. Как се работи в тази насока?

– Устойчивото развитие на „Елаците-Мед“ се дължи не само на отговорното отношение и инвестициите в опазване на околната среда и технологичното развитие. Ние знаем, че без професионално усъвършенстване и без лична ангажираност на хората, които работят тук, не бихме постигнали успех. Най-ценният капитал на дружеството са хората. Затова политиката на дружеството е насочена към подобряването на здравето и безопасността на работното място, като са осигурени лични работни и специални облекла, лични предпазни средства за всеки работник и служител и се предприемат мерки за превенция на трудовите злополуки. Изграждането на здравна култура у персонала е важно условие за здравословна и безопасна работа и живот. Ежегодно се провежда здравна профилактика и е осигурено здравно и живото застраховане за всички работещи в дружеството.

За да бъдат на нивото на най-новите постижения и изисквания в професионалната си сфера, нашите служители преминават курсове за повишаване на квалификацията. В „Годишен план на обучения“ се обхващат, както задължителните курсове за квалификация и преквалификация, така и високо професионални обучения.

В рамките на социалната отговорност на дружеството, важен елемент от ефективната политика по управление на човешките ресурси е и ежегодната лятна Стажантска програма. Тя е платена и се провежда в реална работна среда на двете работни площадки на дружеството. Чрез стажантската програма осигуряваме възможност на студентите за кариерно ориентиране. Тя повишава и мотивацията им за бъдеща професионална реализация в бранша. Също така, насърчаваме наши перспективни млади работници и служители да продължат образованието си в задочна форма към висши учебни заведения, като при успешно дипломиране им гарантираме добро кариерно развитие.

– Дружеството работи по мащабни екологични и социални програми. Как оценявате взаимодействието с местната общност и диалога с местните общини, образователни и културни институции? Има ли нови идеи, по които да работите съвместно в бъдеще?

– Неотменна част от дейността на дружеството са проектите за опазване и възстановяване на околната среда.

Инвестициите ни са насочени към реализация на иновативни за страната технологии (напр. въведената в редовна експлоатация в края на 2016 г. пречиствателна станция за руднични води по технология на Mitsubishi Materials Techno Corp., Япония (MMTEC), строителство на съоръжения, свързани с предотвратяване замърсяването на чистите води, контактуващи с насипищата (удължаване на съществуваща минна галерия за чисти води на р. Негърщица), както и към рекултивация на нарушени от дейността терени.

Сътрудничеството с MMTEC в направлението проектиране и внедряване на технологии за пречистване на руднични води продължава.

Работим и с EnviroChemie, Германия, по проектирането и изграждането на пречиствателна станция за дренажни води от хвостохранилище „Бенковски-2“.

Усилията ни са съсредоточени и в рекултивацията на освободени от дейността ни терени. Това са площи от Източното съоръжение за съхранение на минни отпадъци (Източно насипище) на Рудодобивен комплекс „Елаците“, където рекултивацията се изпълнява от 2010 г. и рекултивираните технически и биологично площи възлизат приблизително на 300 дка.

От 2016 г. изпълняваме техническа и биологична рекултивация на площи от въздушния откос на хвостохранилище „Бенковски-2“, като до момента са рекултивирани около 170 дка.

Социалната политика на „Елаците-Мед“ е неразделна част от фирмената стратегия и политика. Чрез програмите за Корпоративна социална отговорност /КСО/ ние инвестираме средства и труд в общините, където развиваме дейност. Грижата за местните общности е наш доброволен акт за подобряване качеството и стандарта на живот.

През 2016 г. и 2017 г. дарихме средства чрез БЧК за пострадалите в Хитрино и подпомогнахме проекти, свързани с подобряването на здравните услуги. Осигурихме финансова помощ за възстановяване на дейността на МБАЛ-Пирдоп. С дарение от „Елаците-Мед” бе обновена и разширена сградата на Пенсионерски клуб „Златна есен” в Чавдар. Финансирахме мероприятия за енергийна ефективност на сградата на детската градина „Дора Габе” в село Мирково. Проектът на общината е бил реализиран частично с общински средства и завършен с дарение на компанията през есента на 2016 г.

 

Zl_esen_Chavdar

 

Работим активно с органите на местната власт. Заедно разработваме и осъществяваме значими за жителите на общините инфраструктурни проекти като например ремонти на пътища за Областно пътно управление – София, улици в гр. Етрополе и в с. Църквище през 2016 г. Подобрихме техническата и социална инфраструктура в с. Мирково, в това число ремонт на физкултурния салон в Основно училище „Георги Бенковски“ в селото. Подкрепяме общините при провеждане на културни и традиционни празници. Ние сме ангажирани с подобряването на социалната среда в общините и качеството на живот на хората.

Програмите на „Елаците-Мед“ в областите образование, култура и национална идентичност набират все по-голяма популярност. През 2017 г. за трета поредна година съвместно с „Геотехмин“ ООД проведохме конкурс за творчество сред учениците от общините Златица, Копривщица, Мирково, Чавдар, Челопеч и Етрополе. Тази година темата беше „Съкровища от миналото – животът и трудът на хората от моя край“. Нашето желание е да стимулираме активността на децата, тяхната креативност, творчество и изследователски дух. През 2016 г. организирахме конкурс за рисунка, съчинение/есе и стихотворение на тема „Мечта за свобода”, а през 2015 г.  конкурса „Родният край в моите очи“. Успехът на програмите ни за КСО сред децата ни мотивира да продължим и в бъдеще с нови родолюбиви инициативи.

Nagradi_2017

Вярваме, че всички програми на „Елаците-Мед“ АД,  насочени към местните общности, имат положителен ефект за региона  и подпомагат усилията на институциите за по-качествен и устойчив живот за техните жители.

– В навечерието сме на професионалния празник на миньора – 18 август. Какво си пожелавате и какво бихте казали на вашите работници и служители?

– „Денят на миньора“ – 18 август – е празник, на който ние, заетите в минерално-суровинната индустрия, правим равносметка за постигнатото и за това, което предстои. Вярвам, че бъдещето на „Елаците-Мед“ е неразривно свързано с хората, които работят тук. А тяхното бъдеще зависи от визията на ръководството на дружеството за бъдещото му развитие и инвестициите, които правим за гарантиране на устойчивостта, повишаване ефективността на работния процес, безопасна работна среда и опазване на околната среда. Устойчивото развитие на дружеството ще гарантира трайната заетост на нашите служители. Благодаря на всички за усърдната работа и честит празник!

Добави коментар