Смислен диалог за устойчиво развитие на региона

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Регионът, наричан често „район на Средногорието“ се характеризира с наличието на силно развита и печеливша тежка промишленост (минно-обогатителна и металургична). Демократичните промени и последвалата ги приватизация през деветдесетте години на миналия век създадоха предпоставки за развитие на частното предприемачество, включително в областта на инженеринга. Този процес беше стимулиран от реализацията на големи инвестиционни проекти от новите собственици на структуроопределящите предприятия. В някои от тях бяха постигнати впечатляващи резултати в технологичното обновление и разширението на производствените мощности, съпътствани от подобряване на условията на труд. Налице е стремеж и видимо създаване на предпоставки за предотвратяване и ограничаване на вредните въздействия върху околната среда и ефективно използване на материалите и природните ресурси.

Влизането и трайното установяване на добронамерени инвеститори в региона ограничи процеса на обедняването му на фона на случилото се в национален мащаб. Регионалната трудова заетост се дължи не само на прякото участие в дейността на големите индустриални предприятия, а и индиректно чрез инженеринговите им партньори. Развитието на малките инженерингови фирми („малки“ по смисъла на Търговския закон) е следствие на преструктурирането на големите предприятия, целящо повишаване на ефективността чрез освобождаване от някои спомагателни дейности.

Специфика на регионалните инженерингови партньори

Повечето инженерингови организации в региона са създадени с основна цел предоставяне на продукти (услуги) на големите индустриални предприятия, намиращи се в непосредствена близост. Сравнително тясната специализация и териториалното разположение на производствените им бази се очаква да ги обуславя като предпочитани инженерингови партньори по следните причини:

 • Отлично познаване на технологията на производството, използваната техника, вътрешните правила и процедури на клиентите откъдето – пълно съответствие между търсене и предлагане на продукти (услуги).
 • Доказан многогодишен опит в съответната област и изградено доверие, в т.ч. и при необходимост от иновации.
 • Добър сервиз. Ориентация към сервизно партньорство с основните доставчици на машини, съоръжения и апарати на клиентите. Поддържане на подходящ набор от складови наличности.
 • Възможно най-добри условия за посещение на производствените бази (в т.ч. без предизвестие) с цел:
  • Одит на системите за управление на качеството;
  • Контрол на доставките на материали преди тяхното влагане в продукта и спазването на технологичната дисциплина;
  • Пълноценна заводска приемка на съоръженията без необходимост от допълнителни разходи от страна на инвеститорите.
 • Отзивчивост и лоялност, обусловени не на последно място от силната зависимост на собствените резултати от тези на клиентите и тяхната удовлетвореност.
 • Предоставяне на изгодни търговски условия, обусловени от практическа липса на необходимост от разходи за командироване на персонал и преразпределяне на технически средства, откъдето следват:
  • Минимална зависимост между цената и обема на поръчката;
  • Практически неограничени възможности за гъвкавост на времевите графици за изпълнение на задачите;
  • Гарантирано изпълнение на гаранционните условия с минимално време за реакция при повикване;
  • Минимален риск за авансовите плащания.
 • Обучение на инженерно-технически и изпълнителски кадри с адекватен на нуждите профил.
 • Ефективно и навременно изпълнение на периодично или инцидентно необходими дейности и експертизи, изискващи персонал със специфична квалификация и подходяща техника.
 • Осигуряване на алтернативна заетост при преструктуриране.
 • Приобщаване на широки кръгове от местната общност към целите и задачите пред големите работодатели.

През последните повече от десет години банките в страната промениха в положителна посока условията за кредитиране на малките предприятия с обществено полезен предмет на дейност. Подобрената кредитна политика даде тласък в изграждането на материалната база на инженеринговите организации в региона. Постиженията в развитието на производствените бази на регионалните инженерингови организации повишават доверието на инвеститорите и променят в положителна посока градската среда.

sms-s2

Група на инженеринговите партньори

Устойчивото развитие на инженеринговата дейност в региона е необходимо, но малко вероятно без консолидация на усилията на заинтересованите. Опити за обединяване усилията на предприемачите са правени във времето под различни форми, но с краткотраен успех.

Групата на инженеринговите партньори (ГИП) е създадена през 2014 г. по инициатива на Дънди Прешъс Металс Челопеч (ДПМЧ), с цел осигуряване на възможност за пряк диалог между ръководството на минната компания и нейните инженерингови партньори в региона на Средногорието. За Представляващ на ГИП е избран инж. Иван Иванов – Изпълнителен Директор на МП-Металпласт АД. Една от основните теми за дискусия, поставена от ДПМЧ е свързана с алтернативите за развитие на региона след изчерпване на находището в Челопеч.

Ръководството на Аурубис заяви също интерес за диалог с ГИП. В последно време този диалог е особено интензивен. Търсят се решения на проблеми, свързани с прилаганите практики при избора на изпълнители на инженерингови проекти, оценката на резултатите от изпълнението им и възможностите за подобрение на качеството и безопасните условия на труд.

ГИП подкрепя и се включва, в т.ч. и със свои идеи, в реализацията на инициативи на Аурубис за:

 • Повишаване квалификацията на човешките ресурси;
 • Обменяне на добри практики на Аурубис с инженеринговите му партньори;
 • Иновативни решения на технологични и технически проблеми на производството.

Повишаване квалификацията на човешките ресурси

Една от основните пречки пред развитието на българската икономика и в частност на региона е хроничният недостиг на млади, добре образовани инженерно-технически кадри.

През годините се наблюдават опити на производствените предприятия и инженеринговите организации да инвестират в собствени системи за обучение, примерно практикантски програми. Приложен професионално този подход може да удовлетвори конкретна производствена необходимост от знания и умения, но трябва да се признае, че собствените системи за обучение на производствените субекти са скъпо и частично решение. По този начин задоволително и устойчиво решение за региона е практически невъзможно. Независимо от това бизнесът търси подобрение в тази посока като единствена възможност в краткосрочен план. Повишаване на ефективността на собствените системи за обучение се търси чрез консолидиране усилията на бизнес-субектите в рамките на браншови и други сдружения.

По инициатива на ГИП, съвместно с Аурубис се проведе квалификационен курс за специалисти по заваряване. Курсът беше проведен от лектори на TÜV Rheinland Bulgaria. Завършилите успешно курса придобиха квалификация „Специалист по заваряване“, с което придобиват права на сертифициран персонал за надзор на заваряването по стандарт DIN ЕN ISO 14731. Същите имат основни познания по техническото и технологично ефективно изпълнение на заваръчните работи, което ги прави компетентни за самостоятелно планиране и контрол на изпълнението на стандартни заварени конструкции и производствени процеси.

Членове на ГИП са заявили участие по проект ОП”РЧР” ДОСТОЕН ТРУД ЗА ДОСТАВЧИЦИТЕ И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА МУЛТИНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ“ в който заедно с Аурубис ще включат своите служители в квалификационни курсове за повишаване на техническите компетенции.

Активното взаимодействие с образователните институции може да осигури чувствително и устойчиво подобрение в дългосрочен план за двете страни. Под активно взаимодействие би следвало да се разбира споделяне в някаква степен на правата и отговорностите за процеса и резултатите от него. Изпитана форма на активно взаимодействие между образователните институции и бизнеса е дуалната форма на обучение учениците в професионалните гимназии.

При дуалното професионално обучение обучаващото предприятие (инженерингова организация) поема практическото обучение. Три до четири дни в седмицата в предприятието средношколците се учат и извършват работа, с която те трябва да се справят и след дипломирането си.

Един или два дни от седмицата в професионалната гимназия обучаваните усвояват теорията на професионалните дисциплини, както и общообразователни предмети.

Учебното съдържание, изучавано в предприятието, се съчетава с това в професионалното училище. Практиката и теорията са неразривно свързани, но превес има практиката в реални условия. Обучението се основава на писмен договор за професионално обучение, сключен между обучавания и предприятието. Обучаваният получава от предприятието месечно възнаграждение за обучение. Размерът на възнаграждението се определя от обучаващото предприятие, но не може да бъде по-малко от 90% от минималната работна заплата (МРЗ) съобразно изработеното време. Предимствата на дуалното професионално обучение за учениците са:

 • Обучението гарантира специфични познания и практически опит в реална работна среда;
 • Солидна основа за по-нататъшното кариерно развитие;
 • Придобиване на държавно призната диплома при успешно положени изпити;
 • Получаване на първите лични доходи.

ГИП декларира готовност за съвместно участие с Аурубис по проектите за дуално обучение още през настоящата учебна година, в т.ч.:

 • Участие в семинари на учители и специалисти по професията от фирмите;
 • Изготвяне на учебни програми на база квалификационния профил;
 • Обучения на учители и наставници;
 • Разработване на програми за практическо обучение във фирмите;
 • Осигуряване на възнаграждения на обучаемите (90% от МРЗ съобразно изработеното време);
 • Участие в изпитни комисии за придобиване на професионална квалификация;
 • Подписване на договори за дуално обучение между обучаемите и фирмите.

Пренасяне на добри практики от Аурубис в инженеринговите му партньори

Стимулирани от високите критерии на Аурубис към изпълнителите на инвестиционни проекти инженеринговите партньори от региона изучават добрите практики и се сертифицират по международните стандарти за качество, здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и организация на работното място и опазване на околната среда.

Предвижда се провеждането на регулярни срещи между ГИП и Аурубис по проблемите на ЗБУТ.

Иновативни решения на технологични и технически проблеми на производството

Инвестиционните проекти и програми на Аурубис са подходяща среда за развитие на иновативни идеи и творчески решения на технически и технологични проблеми. Чрез тях се дава тласък на развойна дейност на инженеринговите партньори, вследствие на която се получават значими научно-приложни приноси, признати у нас и в чужбина.

Възможностите за реализация на нови иновативни решения на конкретни технологични и технически проблеми на производството се дискутират на съвместни специализирани технически съвети, в които участват експерти от ГИП.

доц. д-р Стефан Чобанов – Говорител на ГИП

Добави коментар