ПК „Пчела“ Мирково – Справяме се, въпреки нелоялната конкуренция

На основание чл. 16 от Закона за кооперациите, на 1 март  в село Мирково, първата в България потребителска кооперация „Пчела” проведе своето редовно Отчетно събрание. Гост на събранието бе Снежана Лазарова – председател на ОКС – София област.

За председател на събранието бе избрана Минка Козарева, за протоколчик Иванка Филчева и за член Дако Мечкаров. Преди да започне работа на Общото събрание, бе почетена паметта на починалите кооператори.

Избрани бяха 2 комисии: мандатна и комисия по решенията, всяка от тях с председател и двама членове. В дневния ред бяха включени 8 точки.

По първа точка от дневния ред бяха утвърдени нови членове и бе прекратено членството на починали член кооператори.

По втора точка председателят на кооперацията Минка Козарева направи отчетен доклад за дейността на УС през 2015 г. и насоките за развитие през 2016 г. В последните години ПК „Пчела” съществува в обстановка на сурови обществено-икономически условия. Основната дейност е търговия на дребно и транспортна дейност. Търговските обекти са пет – по един в Мирково, Бенковски, Смолско, Каменица и махала Скумца. Община Мирково е с население от 2 350 души, голяма част от което са възрастни хора, както и безработни. Покупателната им способност е силно намалена, което се отразява на кооперативните приходи. Голям удар върху ПК оказва нелоялната конкуренция в лицето на гастролиращи търговци, нерегистрирани по Закона за ДДС, които не издават касови бележки и предлагат стоки с неясен произход. Необходимо е по-активното участие на местната власт, данъчната администрация и здравните органи в борбата с уличната нерегламентирана търговия.

Кооперацията търгува само с изрядни фирми, регистрирани по ДДС, тъй като целият оборот минава през касата и търпи санкции, ако фактурата не е редовна.

Преустановено е т. н. кръгово снабдяване от ОКС София, което за малката кооперация не е добре. Но ОКС ще реформира начина на доставките, като се избегнат прекупвачите. Има подобрение в работата на търговските обекти: работи се в празнични дни, зареждат се често в малки количества с по-богат асортимент пресни стоки, подобрен е начинът на обслужване. В това отношение много добре работят Пенка Ганчовска, Вета Тепавичарова, Мария Дечева, Иванка Минкова.

По трета точка от дневния ред беше представен годишният финансов отчет на кооперацията за 2015 г. Общите приходи за отчетния период са на стойност 259 396 лв., от които приходи от дейност – 213 249 лв., приходи от наеми – 24 106 лв., извънредни приходи – 22 041 лв. Общите разходите са 257 869 лв. Печалбата за годината е 1 527 лв. Дяловият капитал на кооперацията е в размер на 69 737 лв. Внесеният данък общ доход за изминалата година е в размер на 4 506 лв.

По четвърта точка бе одобрен отчета на Контролния съвет на кооперацията за 2015 г. По следващите точки от дневния ред председателят на ПК „Пчела” Мирково бе освободен от отговорност, беше одобрено даването на пълномощия на Управителния и Контролния съвет на кооперацията. Определен бе и размерът на средствата за дейността на Контролния съвет.

В края на събранието бяха разгледани предложения за разпореждане с недвижимо имущество, собственост на потребителската кооперация.

Добави коментар