СОУ „Св. П. Хилендарски“ Златица – Предимствата на целодневната форма на обучение

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

„Подобряване на качеството на образованието в

средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Вече четвърта година учениците от началните класове в СОУ „Св. Паисий Хилендарски “ се обучават по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешкия ресурси“ и е съфинансиран от Европейски социален фонд към ЕС. В него са включени 9 групи за целодневно обучение – съответно от I до IV клас, както и една смесена група от V до VІІ клас. Този проект е в сила от 1 януари 2012 г. Първите ученици, обучавани по него в нашето училище вече са четвъртокласници. Учителите със самочувствие могат да кажат, че вече са натрупали опит за работа в целодневната организация. Те отчитат, че качeството на образователния процес наистина нараства. Факт за това са отличните постижения, които децата постигат на изходящите тестове в края на учебната година. 

Резултатите показват, че е налице интерес у учениците. Родителите също одобряват тази форма на обучение, тъй като децата напълно се подготвят в клас, без да бъдат допълнително натоварвани вкъщи. Семействата са доволни и от това, че контролът над децата им извън дома е целодневен. Учебният процес се разнообразява чрез използването на модерни технологии. От години в началните класове в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Златица се прилагат софтуерните продукти Енвижън и Джъмпидо, с които ученето се превръща в игра.

През 2013/2014 учебна година предметите от задължителната подготовка са ситуирани до обяд. В следобедните часове, с цел да се избегне натоварването на учениците, се предлагат различни занимания по интереси, които се ръководят от квалифицирани преподаватели. Това са спортни танци, хореография, детска арт-академия. Чрез тях се развиват индивидуалните възможности на учениците и се откриват нови таланти. Възможностите за изява са много – изработване на табла, постери, забавни и развиващи игри, подготовка на тържества по повод празници, или годишнини на бележити личности, участие в проекти. Не е забравена и развиващата роля на спорта. Включени са тренировки по детски хандбал и баскетбол.

Новост в нашето училище е специалният час по кинезитерапия, чрез който ще се работи за моделирането на стройните и изправени фигури на децата и ще се коригират гръбначните дефекти.

Училището успешно реализира целодневно обучение, насочено към опознаване и развитие на детската индивидуалност.

Дейностите са особено актуални в контекста на актуалната образователна политика – училището да се осмисли като територия на учениците и да се превърне в място не само за учене, но и кътче, скътало най-топли спомени от детството.

Стоянка Балова, Габриела Захариева и Гергана Тодорова – ст. учители

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.“

Добави коментар