Работим за превръщането на Пирдоп в модерен европейски град

Празнично интервю

 Антоанета Илиева – кмет на община Пирдоп
пред в. „Камбана“

– Г-жо Илиева, с какво ще посрещнат жителите на Пирдоп своя празник?
– Оглеждайки тези осем месеца назад, всичко свършено до момента, предприетите нови инициативи и препятствията, през които преминахме, прокараните нови пътеки, уроците, които научихме, партньорите, които спечелихме на своя страна, ентусиазмът, с който работим и вярата, че ще успеем, ми дават основание да кажа, че продължаваме да създаваме и да развиваме един съвременен Пирдоп. Като прибавим към това активното участие, съпричастност и свободната градивна критика на гражданите, която помага в работата на общинското ръководство и администрация, значи настоящето и бъдещето са в ръцете ни.

– Предвижда ли общината строителство на надземни обекти?
– В процес на проектиране е идеята за изграждане на Алея за хората с увреждания. В Плана за ремонтите на общината са предвидени средства за реализирането й до края на тази година.
Спазвайки изискванията на Закона за енергийна ефективност, предстои да се извърши саниране на общинските учебни заведения, подмяна на ВиК инсталации и икономично осветление. Внесен е проектът за смяна на дограмата, ремонт на покрива, саниране на сградата и благоустрояване на СОУ „Саво Савов“. Финансиращата програма е Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство. Одобрение очаква и проектът по ОП „Регионално развитие“ за „Създаване на съвременна среда за предучилищно възпитание в ОДЗ „Пека и Карло Чоконяни“ и ЦДГ „Невена Генчева“ – чрез осигуряване на подходяща и рентабилна структура“.
Общината кандидатства с още два проекта по ОП „Регионално развитие“: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води“ и „Техническа помощ за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, намиращо се в м. „Сулюманица“ и провеждане на морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на общината.

– Кои програми, финансирани от ЕС практически се изпълняват в момента?
– Двата най-напреднали проекта са „Създаване на съвременна среда за предучилищно възпитание в детските градини, чрез осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие“ по ОП „Регионално развитие“ към МРРБ и „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащ колектор на гр.Пирдоп“ по ОП „Околна среда“ към МОСВ.
По отношение на първия проект, който е внесен на 14 април, се кандидатства за безвъзмездна финансова помощ и в съвсем скоро време се очаква да подпишем договор.
По втория проект, който е внесен на 30 май, очакваме окончателни резултати за финансово-икономическата му обосновка и при добра оценка, ще подпишем договора около края на м. октомври. Това за съжаление, може би ще доведе до отлагане на ефективните строителни дейности, поради зимния сезон.
От 1 август стартира и проект „Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотни възрастни хора“. Във връзка с него общината ще изпълнява услугите „Социален асистент“ и „Домашен помощник“.

– Какво реално може да се завърши до края на годината за подобряване на инфраструктурата?
– Инфраструктурата е един от главните приоритети на общината. По отношение на инженерната инфраструктура, до края на годината ще приключи реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа в гр. Пирдоп – І етап от ниска зона, ще бъде ремонтиран пътя Пирдоп – Душанци, извършен е ремонт на ул. „Цар Освободител“ и ул.“Панагюрско шосе“.

– Какво се прави за подобряване на административното обслужване на гражданите?
Бих искала на този въпрос да отговоря по-подробно. В последните години Министерството на публичната администрация и административната реформа предприе мерки за осъвременяване на системата на административно обслужване. Целта е администрациите на изпълнителната власт и другите организации и юридически лица, предоставящи публични услуги, да поставят като приоритет в работата си удовлетвореността на обществото от действията им. Новата визия е в унисон с новото мислене и задълбочеността на проблемите, които налага ежедневието. Системата осигурява предоставянето на качествени услуги по отзивчив, прозрачен и ефективен начин.
За всички е ясно, че това няма да стане с вълшебна пръчка както на национално ниво, така и на общинско. Това е процес, който касае внедряване на нови правила и изисква ново мислене от страна на специалистите от администрацията и гражданите, внедряване и управление на информационни технологии и като последен лост на промяната – управлението на дейността.
В сайта на Община Пирдоп скоро ще бъде поместена Харта на клиента, която уточнява и организира взаимоотношенията администратор-клиент. Тя определя принципите за предоставяне на административните услуги, отговорностите на служителите към потребителите и обратно. Най-важният момент, който преследва този документ е обратната връзка. Всеки гражданин има възможност да изрази свободно своето мнение, предложение и коментар, във връзка с предоставената му административна услуга. В Специализираната администрация в общината ще има „Книга за мнения, предложения и забележки от граждани“. Предвижда се да се провеждат анкети за оценка на дейността на центъра за услуги на гражданите. Работи се в посока създаване на базисния модел на обслужване на „едно гише“, с цел спестяване на времето на клиентите и получаване на качествени услуги.
Във връзка с развиване на компетентността и професионализма на служителите е създадена Програма за обучение и квалификация на общинска администрация.
Голяма част от служителите преминаха през обучение за вътрешни одитори. Това е първата крачка към внедряване на Система за управление на качеството – сертификат ISO 9001:2000, както и изграждането на електронна система за документооборот за гражданите чрез интернет страница, която позволява клиентите ни да извършват деловодна справка, да отговарят на въпроси, да отправят препоръки, да подават сигнали, да се регистрират за приемните дни на кмета и административните отдели.
Изработен е Етичен кодекс за взаимоотношенията в самата общинска администрация и взаимоотношенията общинска администрация – граждани.
Това са мерки за изграждане на съвременен модел на общинска администрация, като резултатът ще бъде качествени и навременни услуги и доволни граждани, юридически лица и институции. Това гарантира прозрачно управление и скъсяване на дистанцията община – граждани.

– Нека да продължим темата – какво още е предприело ръководството на общината по отношение на прозрачното и ефективно управление?
– Това е едно от намеренията, заложени в Мандатната програма на управленския екип за периода 2008-2011г. В тази насока общинското ръководство е предприело няколко стъпки.
Всеки петъчен ден жителите на общината могат да поставят свои проблеми и питания в приемния ден на кмета.
ОбА – Пирдоп издава собствен информационен бюлетин, в който се публикуват решенията на ОбС, поместват се важни съобщения и събития. Излиза веднъж месечно и се разпространява безплатно, като тиражът е съобразен с броя на домакинствата на територията на община Пирдоп.
Друг механизъм за прозрачно и ефективно управление са срещите с граждани, които общинската администрация организира всеки месец. Те дават възможност на хората да поставят въпроси и проблеми, да дават предложения и да определят темите, които ги вълнуват. Срещите са особено ценни за получаване на обратна връзка и скъсяване дистанцията ОбА – граждани. Въпреки слабата посещаемост, ние сме уверени, че хората постепенно ще започнат да проявяват по-голям интерес и ще разширим комуникацията помежду си. Тук бих искала да спомена, че вече определихме датата на следващата среща – 14 август. Темата ще бъде „ВиК“ – един наболял проблем, който акумулира обществено недоволство във връзка със зачестилите аварии на водопроводната мрежа на града. Използвам случая да отправя и медийна покана към началника на „ВиК“- клон Пирдоп Константин Камберов да вземе участие като страна по този проблем. Надявам се да приеме поканата и да застане лице в лице с недоволните граждани.
От 1 юли т.г. е видим в интернет пространството и новият официален сайт на Община Пирдоп – www.pirdop.bg., който беше представен на миналата среща под формата на видео-презентация. Намерението ни да разполагаме с редовно обновяващ се сайт, откъдето потребителите на интернет да се информират своевременно, вече е факт.

– Какви са взаимоотношенията между общината и водещата фирма в района „Кумерио Мед“ АД?
– Общинската политика е насочена към създаване на условия за благоприятен климат за развитие на бизнеса и реализирането на партньорски взаимоотношения с фирмите на територията на общината, с цел балансирано икономическо развитие, екологично чиста природна среда и благоприятни условия на живот на гражданите.
От 2007 г. сме член на Европейския съюз. В международните икономически взаимоотношения и инвестиционната политика всеки един български град, на чиято територия присъства фирма, структурата на която е изградена по западен образец и отдавна работи в съответствие с новите европейски изисквания, би приел това за предимство и предизвикателство. На този етап взаимоотношенията на общинското ръководство и „Кумерио Мед“АД се изграждат на основата на взаимно уважение и зачитане на интересите. И двете страни работят в посока създаването на един нов европейски имидж на град Пирдоп.
В този ред на мисли трябва да споменем, че полагайки усилия за поддържането на чиста екологична среда и грижейки се за здравето на хората, общината през месец юли реализира няколко срещи с представители на фирмата, във връзка с констатирани запрашавания.
На 9 юли 2008 г. бе констатирано видимо запрашаване с фаялит от аварийната площадка в района на Флотационна фабрика и склада за експедиция на фаялита. Съставен е Констативен протокол. Уведомени са Директора на Гражданска защита и Директора на РИОСВ. Изпратено бе писмо до Изпълнителния директор на „Кумерио Мед“АД за предприемане на незабавни и резултатни действия за отстраняване на високата степен на запрашаване. Такива действия не бяха предприети. Последва ново запрашаване на 15 юли. Комисия от представители на общината отново посети фирмата и в присъствието на неин представител бе съставен Констативен протокол и предписание за извършване на определени действия в даден срок.
На 25 юли същата комисия, заедно с представител на „Кумерио Мед“ АД, направи проверка на изпълненото предписание. Констатирано бе, че част от него се изпълнява – аварийната площадка на Флотационна фабрика е покрита с варно мляко. Фаялитовият продукт в склада за експедиция се оросява и периодично се пръска с варно мляко. Работните пътища също се оросяват. Останалата част от предписанието предстои да бъде изпълнена.
Общинското ръководство взе решение да се осъществяват периодични проверки, с цел контролиране спазването на изискванията за чистотата на атмосферния въздух.

– Много други градове и държави биха се гордели, ако на територията им се намираше Еленската базилика. Какво е Вашето виждане за привличане на наши и чуждестранни туристи в местността „Еленско“?
– През м. септември т.г. МРРБ стартира процедура по Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма“, Операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура“, Схема „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции“. Специфичната цел на операцията е развитието на интегрирани и специфични туристически продукти на базата на конкурентни и търсени атракции, които допринасят за диверсификацията и териториалното разпределение на туризма. Община Пирдоп попада в групата на потенциалните бенефициенти за дейностите, свързани с паметници на културата с национално и световно значение и нашето намерение е да се възползваме от предлаганата схема, като предприемем необходимите действия за изготвяне на идеен проект.
Във връзка с осигуряване на достъп за туристи и посетители, както и изграждане на подходяща инфраструктура около Еленската базилика, на редовното заседание на ОбС – Пирдоп, проведено на 29.05.2008 г. в с. Душанци, общинските съветници приеха Решение №95, с което във втора точка възложиха на кмета на община Пирдоп да внесе предложение за откриване на процедура за отчуждаване на имоти в близост до Еленската базилика.

– Има ли противоречия между Вас и ОбС – Пирдоп?
– Кметът на общината работи в условията на прозрачност и публичност при взаимоотношенията си с Общинския съвет. Всички сме избрани, за да променим Пирдоп към по-добро. В процеса на работа двете институции се стремим да постигнем ефективни резултати, в следствие на професионални и компетентни решения. Водим диалог в конструктивен дух и аз съм готова да приема всяко добре мотивирано възражение (против, въздържал се), защото мога да се уча от грешките си. Не деля съветниците според тяхната партийна принадлежност, нито на опозиция и управляващи. Сред тях има хора, работили с години на политическото поприще и участвали в местното самоуправление – мога да се уча от техния опит. Не бих си позволила да бездействам, от страх да не сгреша. Нека идеята за силно и демократично местно самоуправление бъде факт.

– Има ли промяна във Вашето и на ОбС становище относно спиране изграждането на регионалното сметище?
– Няма нищо по-различно от това, което сме имали като становище спрямо този проблем. Например, една от темите, която се разискваше на състоялата се на 29 юли среща на кметовете в Чавдар беше тази за депата за отпадъци. Директорът на РИОСВ Гергана Благиева дискутира проблема с регионалните депа в областта. Сега единствено от новите депа работи това в Г. Малина, в процедура са още няколко такива, които ще обслужват по 4-5 общини. Относно Златишкото сметище остава непроменено становището на зам.-министъра Чавдар Георгиев и на Областната управа. Благиева каза, че е недопустимо да се действа по такъв начин. На срещата зам.-областният управител каза императивно: „Трябва да се затвори в мазето кметът на Златица и да се пусне едва след като е готово сметището!“

– На какво ниво са взаимоотношенията между общината и някои държавни институции, като полиция, прокуратура, съд?
– Отношенията между общината и посочените институции са регламентирани от нормативните документи. Бих добавила, че координацията и комуникацията ни е съобразена със законовите изисквания. Като кмет на общината и отговорността, която нося за опазване на обществения ред, издавам заповеди в тази връзка. Тези заповеди са задължителни за началника на РПУ – Пирдоп. С оглед контрола по законосъобразност на издаваните от мен и ОбС – Пирдоп актове и процедури, които общината провежда, периодично изпращаме справки в Районна прокуратура – Пирдоп.

– Как съвместявате професионалните и личните си ангажименти?
– Това е въпрос, който винаги предизвиква емоции у мен. Отговорът е – трудно. Професионалните ми ангажименти са ясни, отговорностите също. Като кмет на община Пирдоп погледът ми трябва да обхваща цялостното положение на нещата. Имам амбицията да оправдая доверието, гласувано ми от моите съграждани и не жаля сили и средства, за да го постигна.
Лично време, разбира се, почти не ми остава. Необходимо е да полагам усилия, за да балансирам между работата и семейните ангажименти. Да отгледаш и възпиташ човек също е голяма отговорност. Работещите жени ще ме разберат най-добре. В сърцето на кмета има място за всички, но в сърцето на майката винаги има едно специално кътче…

– Какво бихте пожелали на жителите на Пирдоп?
– На празник – като на празник! Нека отворим душите си и забравим за малко нелекия делник. На Еленско, при тази духовна светиня, да слеем в едно минало, настояще и бъдеще. Така ще седнем и на нашата трапеза. Да ни е вкусен курбанът за здраве и благоденствие. Нека Свети Пророк Илия бди над града ни и влее повече оптимизъм за всеобщото ни добруване.

Добави коментар